Moja lista życzeń ( 0 )
Porównaj ( 0 )
Koszyk pusty

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego www.idoslubu.pl

1. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin
2. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.idoslubu.pl
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego, Adam Rutkiewicz posługujący się numerem NIP 5271613208 oraz numerem REGON 384703008, ul. Nowolipki 13, Wraszawa, wpisanym do CEiDG.
5. Towar – produkt oferowany w Sklepie internetowym
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające szczegóły Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na pośrednictwem Sklepu internetowego

2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego www.idoslubu.pl
2. Regulamin określa zasady składania Zamówień oraz zawierania umów sprzedaży na towary dostępne w ramach Sklepu internetowego
3. Zapoznanie się z treścią regulaminu jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów Towarów.
4. Towary oferowane w ramach Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, legalnie wprowadzone na rynek polski, oryginalnie zapakowane i zgodne z ustawą Prawo Probiercze.
5. Regulamin jest dostępny zarówno do odczytania jak i do pobrania w wersji elektronicznej w zakładce Regulamin na Stronie internetowej www.idoslubu.pl
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Klienta, które utrudniają bądź uniemożliwiają korzystanie ze Sklepu internetowego.

3. Zasady korzystania
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania technicznych modyfikacji w Sklepie internetowym, w celu usprawnienia funkcjonowania systemu zamówień etc.
2. Sprzedawca może częściowo ograniczyć lub odebrać klientowi prawo do korzystania ze Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
1. Gdy klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych klientów Sklepu internetowego
2. Gdy klient dopuścił się innych zachowań, które uznane zostaną przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi zasadami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet czy godzące w dobre imię Sprzedawcy.
3. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
1. Niepodejmowania działań jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, lub zakłócenia funkcjonowania Sklepu internetowego oraz niezamieszczania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy Prawa
2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz Sprzedawcy, z poszanowanie ich dóbr osobistych, w tym prawa prywatności, oraz wszelkich pozostałych praw, nie zakłócając funkcjonowania Sklepu internetowego oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tymi określonymi w Regulaminie.

4. Zasady składania zamówień
1. Zamówienia przez Sklep internetowy są przyjmowane przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, drogą telefoniczną oraz mailową w godzinach pracy określonych na stronie internetowej www.idoslubu.pl
2. Wszystkie ceny znajdujące się w Sklepie internetowym są cenami brutto w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3. W trakcie dokonywania zamówienia Klient ma możliwośc modyfikacji wprowadzanych danych oraz parametrów Towaru do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
4. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone, jeśli Klient poprawnie wypełnił formularz Zamówienia, dopasował parametry oraz prawidłowo podał dane kontaktowe, w tym adres na który ma być wysłane zamówienie wraz z numerem teefonu i adresem e-mail.
5. W przypadku gdy podane dane będą nieprawidłowe lub parametry nie zostaną skonfigurowane, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, informując o tym Klienta na podany przy zamówieniu adres e-mail.
6. W celu dokonania konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie Regulaminu.
7. Czas rozpoczącia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek odbiorcy przy płatności przelewem oraz momentem dokonania płatności za pośrednictwem płatości e-service.

5. Płatności i dostawa
1. Towar wysyłany jest kurierem za pośrednictwem firmy DHL lub w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem Poczty Polskiej, pod wskazany w Zamówieniu adres. W przypadku nieprawidłowo lub nieczytelnie podanych danych do wysyłki, czas dostawy może się opóźnić do momentu ustalenia poprawnych danych z Klientem.
2. Towar dostarczany jest w terminie zgodnym z tym wskazanym przy produkcie w Sklepie internetowym. Termin może ulec zmianie z powodów niezależnych od Sprzedającego, jak np. pomyłka firmy kurierskiej, księgowanie płatności przez bank czy opóźnienie w trakcie produkcji. Sprzedający zobowiązany jest do możliwie szybkiego poinformowania Klienta o planowanym opóźnieniu.
3. Dostawy realizujemy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zagraniczne po skonsultowaniu ze Sprzedawcą.
4. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniuw transporcie. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia proszę nie przyjmować przesyłki i przy obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości dla ilości bądź jakości przesyłki przy jej odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
5. Płatności za dany towar można dokonać za pośrednictwem systemu płatności e-service lub przelewu bankowego na konto Sprzedawcy.
6. Na każdy produkt zakupiony w Sklepie internetowym jest wystawiany paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

6. Zwroty

1. Obrączki i pierścionki są towarem wykonywanym na specjalne zamówienie, nie podlegają zwrotowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

2. Istnieje możliwość wymiany towaru w ciągu 30 dni od daty odbioru, po uzgodnieniu faktu ze Sprzedawcą.

7. Odstąpienie od umowy

1. Obrączki i pierścionki są towarem wykonywanym na specjalne zamówienie, zamówienia opłacone nie podlegają zwrotowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

2. Istnieje możliwość zmiany parametrów zamówienia, po uzgodnieniu faktu ze Sprzedawcą.

8. Reklamacje
1. Produkty w ofercie sklepu idoslubu.pl objęte są 24 miesięczną gwarancją.
2. Reklamację Klient wysyła na adres Sprzedawcy.
3. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu i opis uszkodzenia.
4. Wysyłkę reklamacyjną Klient wysyła na koszt własny. Przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta o podjętych działaniach w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
6. W przypadku wady lub uszkodzenia wynikającego z winy Sprzedawcy towar zostanie naprawiony lub wymieniony i odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.
7. Towar nie podlega reklamacji w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania oraz konserwacji.
8. W razie stwierdzenia uszkodzeń, nie wynikających z winy Sprzedawcy poinformuje on Klienta o fakcie i ewentualnym koszcie naprawy.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

10. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

11. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zadba aby informacje znajdujące się na stronie internetowej www.idoslubu.pl, były aktualne i zgodne z rzeczywistością oraz zastrzega sobie prawo do zmiany elementów Sklepu internetowego, zarówno treści jak i elementów graficznych.
2. Sprzedawca zastrzega, że Sklep internetowy oraz zawarte w nim elementy graficzne Sprzedawcy, logotypy Sklepu internetowego, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Sklepu internetowego treści stanowią przedmiot wyłącznych praw Sprzedawcy.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
4. W przypadku sporów powstałych w związku z realizacją umowy oraz na tle obowiązywania Regulaminu sądem właściwym do rozpatrywania przedmiotowych sporów będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej www.idoslubu.pl z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni. Klient jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. Klient nie traci uprawnień przewidzianych treścią Regulaminu zaakceptowanego przy składaniu zamówienia na Towar.
6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej www.idoslubu.pl W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia, chyba że warunki nowego Regulaminu są dla niego korzystniejsze.

marketing internetowy